Atgal

Duomenų apsauga

Privatumo politika

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ yra Lietuvoje registruota draudimo įmonė, turinti filialus Latvijoje ir Estijoje. Mūsų rekvizitai pateikti šiame tinklalapyje. Savo veikloje mes taip pat naudojamės mūsų dukterinių įmonių (atstovų) teikiamomis paslaugomis: UAB „Compensa Services“, įmonės kodas 302701871, Ukmergės g. 280, Vilnius, Lietuva, ir ribotos atsakomybės bendrovė „Compensa Services“, registracijos kodas 40103534334, Vienibas g. 87H, Ryga, Latvija.

Ši politika apibrėžia asmens duomenų rinkimui, naudojimui ir tvarkymui taikomas taisykles, taip pat asmens duomenų apsaugos principus, kurių laikomės vykdydami draudimo veiklą.

Tuo atveju, jei pateikiate mums ne savo, o kito žmogaus asmens duomenis, prašome Jūsų jį informuoti apie šią Privatumo politiką ir jos turinį (pavyzdžiui, draudžiate kitą asmenį ar jo turtą, nurodote kitą asmenį naudos gavėju).

Esame paskyrę Duomenų apsaugos pareigūną,  jei turite klausimų ar nusiskundimų, susijusių su Jūsų asmens duomenimis, galite susisiekti su juo el. paštu:

DPO@compensa.lt (Lietuva)

DPO@compensa.lv (Latvija)

DPO@compensa.ee (Estija)

Kaip mes tvarkome asmens duomenis?

Pagarba žmogaus teisei į privatumą mums yra esminė vertybė. Rūpinamės asmens duomenų apsauga, laikydamiesi visų BDAR[1] ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių draudimo veiklą, asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą, reikalavimų. Šie klausimai yra vieni svarbiausių mūsų verslo etikos elementų. Siekdami užtikrinti privatumą visais mūsų santykių su duomenų subjektais (draudėjais, apdraustaisiais, naudos gavėjais ir pan.) aspektais, mes reguliariai peržiūrime ir tobuliname savo standartus, tvarkas ir sistemas. 

Mes dedame visas pastangas siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų:

 • tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai,
 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • adekvatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kokios reikia siekiant tikslų, kuriais šie duomenys yra tvarkomi;
 • tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei tai yra būtina tikslams, kuriais tvarkomi asmens duomenys, pasiekti;
 • tvarkomi užtikrinant tinkamą asmens duomenų saugumą.

Kokius asmens duomenis tvarkome? 

„Asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, visų pirma naudojant tokius identifikatorius, kaip, pvz., vardą, asmens kodą, vietos nustatymo duomenis, internetinį identifikatorių arba vieną ar kelis šiam asmeniui būdingus fizinio, fiziologinio, genetinio, psichinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymius.

Siekdami tinkamai sudaryti ir vykdyti draudimo sutartis, paprastai renkame ir tvarkome fizinių asmenų duomenis (pvz., vardą, pavardę, kontaktinę informaciją) ir asmens duomenis, susijusius su draudimo objektu (pvz., informaciją apie turtą, transporto priemonę ir kt.). Priklausomai nuo situacijos, mes taip pat galime tvarkyti kitus asmens duomenis, kurie yra būtini draudimo sutartims sudaryti ir (arba) vykdyti (pvz., individualių charakteristikų duomenys: vairavimo patirtis, kelionių vietos ir laikotarpiai ir pan.; finansiniai duomenys: banko sąskaitos numeris, skolos suma ir pan.).

Taip pat galime tvarkyti ir Jūsų asmens kodą identifikaciniais tikslais ar siekiant iš duomenų gavėjo (pvz., VĮ „Registrų centro“ nekilnojamojo turto informacinės duomenų bazės) gauti informaciją, būtiną draudimo sutarčiai sudaryti ar vykdyti. Asmens kodas negali būti tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslais.

Specialių kategorijų asmens duomenų (sveikatos duomenų, duomenų, atskleidžiančių politines pažiūras) rinkimas leidžiamas tik su duomenų subjekto (draudėjo, apdraudžiamo asmens) aiškiu sutikimu ir su sąlyga, kad tie duomenys yra būtini draudimo sutarties sudarymui, vykdymui, draudimo rizikos įvertinimui, perdraudimui. Sudarydami draudimo sutartį, turime teisę prašyti duomenų, kurie turi įtakos sprendimui sudaryti draudimo sutartį arba sprendimui dėl tam tikrų draudimo sutarties sąlygų.

Paprastai draudimo sutarties sudarymui reikalingi draudėjo ar apdraudžiamo asmens sveikatos duomenys, jei sudaroma draudimo sutartis, kurioje draudžiama draudimo rizika yra susijusi su draudėjo ar apdraustojo sveikata (pvz., draudimas nuo nelaimingų atsitikimų).

Įvykus draudžiamajam įvykiui, draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ir (ar) nukentėjęs trečiasis asmuo privalo pateikti draudikui visus turimus dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes, būtinas nustatant draudimo išmokos dydį, įskaitant ir specialiųjų kategorijų asmens duomenis (duomenis apie sveikatos būklę, sužalojimus, mirties priežastis ir pan.). Mes turime teisę tvarkyti šiuos duomenis siekdami išsiaiškinti, ar draudiminis įvykis iš tikrųjų įvyko; ar draudiminis įvykis įvyko draudimo laikotarpiu ir koks yra žalos atlyginimo dydis.

Mes galime rinkti ir toliau tvarkyti specialiųjų kategorijų asmens duomenis ne tik iš draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ir (ar) nukentėjusio trečiojo asmens, bet ir iš duomenų gavėjų, kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigų, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar kitų valstybės ar savivaldybių įstaigų (pvz., policijos įstaigos) turimus, taip pat registruose, informacinėse sistemose ar kitose duomenų rinkmenose tvarkomus duomenis apie apdraustojo ir nukentėjusio trečiojo asmens sveikatos būklę, suteiktas gydymo paslaugas, nustatytus susirgimus, patirtas traumas, darbingumo lygį ir mirties priežastis. Toks asmens duomenų rinkimas gali būti grindžiamas aiškiu duomenų subjekto sutikimu, išskyrus, jei duomenų subjektas yra miręs, ir jei tai yra būtina draudžiamojo įvykio aplinkybių bei pasekmių, draudimo išmokos dydžio nustatymui.

Pavyzdžiui, nutraukus kelionę dėl ligos ir turint kelionės draudimą, yra pagrįsta, kai mes pateikiame apdraustojo šeimos gydytojui prašymą pateikti informaciją apie apdraustąjį, siekiant sužinoti, ar draudiminis įvykis (liga) įvyko draudimo laikotarpiu ir ar tai buvo netikėtas ir staigus įvykis. Kartu su prašymu yra pateikiamas apdraustojo sutikimas dėl jo asmens duomenų rinkimo.

Kai duomenų subjektas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, galime tvarkyti tokio duomenų subjekto asmens duomenis, esant duomenų subjekto atstovo, sutuoktinio, sugyventinio (partnerio), vieno iš jo tėvų (įtėvių) ar vieno iš jo pilnamečių vaikų sutikimui, tiek, kiek tai būtina duomenų subjekto interesams apsaugoti. Jeigu nurodytų asmenų nėra, sutikimas dėl duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo turi būti gautas vieno iš šio duomenų subjekto pilnamečių brolių (seserų) arba vieno iš jo pilnamečių vaikaičių, arba vieno iš jo senelių tiek, kiek būtina duomenų subjekto interesams apsaugoti.

Mes neatskleidžiame informacijos, gautos vykdant draudimo veiklą, apie draudėją, apdraustą asmenį ar naudos gavėją, jų sveikatos būklę bei kitos draudimo sutartyje nustatytos konfidencialios informacijos, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

Tai yra pavyzdinis Compensa tvarkomų asmens duomenų sąrašas; informacijos apie konkretų fizinį asmenį kiekis priklauso nuo jo asmeninių santykių su mumis. Visais atvejais mes nerenkame perteklinių asmens duomenų, kurie būtų nesuderinami su duomenų minimizavimo principu.

Jūs galite bet kuriuo metu gauti informaciją apie Compensa tvarkomus Jūsų asmens duomenis; daugiau informacijos rasite skyriuje „Kokios yra Jūsų teisės?“.

Kokie yra duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai?

Užtikriname, kad asmens duomenys yra tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu ir renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais. Asmens duomenys paprastai tvarkome tokiais teisėtumo pagrindais:

- asmuo davė sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas, 9 straipsnio 2 dalies a punktas);

- tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);

- tvarkyti duomenis būtina, kad galėtume įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);

- tvarkyti duomenis būtina siekiant mūsų ar kitų šalių teisėtų interesų, išskyrus atvejus, kai asmens interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);

- tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus arba tuo atveju, kai teismai vykdo savo teisminius įgaliojimus (BDAR 9 straipsnio 2 dalies f punktas).

Žemiau pateikiami konkretūs tikslai ir jų teisėtumo pagrindimas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Ne gyvybės draudimo sutarčių sudarymas ir vykdymas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b, c, 9 straipsnio 2 dalies a, f punktai

Draudimo rizikos įvertinimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b, c punktas, 9 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Pasiūlymų sudaryti ne gyvybės draudimo sutartį teikimas, įrodymų dėl duomenų subjekto kreipimosi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo išsaugojimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai, 9 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Draudžiamųjų įvykių ar įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, tyrimas ir administravimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 9 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Tiesioginė rinkodara

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, f punktai

 

Profiliavimas ir automatinis sprendimų priėmimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b, f punktai, 9 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Išmokėtų sumų atgavimas (regresas, subrogacija)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, 9 straipsnio 2 dalies f punktas

 

Skolų išieškojimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Sukčiavimo prevencija

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b, c ir f punktai

 

 

Skundų bei pretenzijų registravimas bei nagrinėjimas, teisinių reikalavimų pareiškimas, vykdymas ar apgynimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, c, f punktai, 9 straipsnio 2 dalies a ir f punktai

 

Telefoninių pokalbių įrašymas įrodymų išsaugojimo ir kokybės užtikrinimo tikslais

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai

 

Vaizdo stebėjimas darbuotojų, klientų ir nuosavybės saugumo užtikrinimo tikslais

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Duomenų dalinimasis įmonių grupės viduje administraciniais tikslais (pvz., jei tai yra būtina planuojant ir vykdant įmonių reorganizavimą).

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Kaip mes renkame ir perduodame asmens duomenis?

Paprastai mes renkame asmens duomenis iš paties fizinio asmens. Tačiau kartais mes privalome rinkti asmens duomenis iš kitų asmenų, pvz., iš valstybinių registrų, policijos, kitų valstybės institucijų arba kitų asmenų. Visais atvejais sąmoningai mes nerenkame perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini norint pasiekti teisėtus tokių duomenų tvarkymo tikslus. Be to, mes informuojame asmenis apie jų asmens duomenų rinkimą iš kitų asmenų, išskyrus atvejus, kai jie jau turi šią informaciją arba yra kitų teisinių pagrindų, leidžiančių nepateikti tokios informacijos.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis saugiai ir neperduodame jų jokiems neįgaliotiems asmenims. Dalis mūsų tvarkomų asmens duomenų gali būti perduoti kitiems asmenims žemiau nurodytais atvejais.  Pateikiame tipinių situacijų, kai gali būti perduodami asmens duomenys, aprašą.

A. Tam tikrais atvejais asmens duomenų perdavimas yra pagrįstas teisine prievole, tenkančia draudikui:

 • Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui (Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 28 straipsnio 4 dalis);
 • kitai draudimo ar perdraudimo įmonei, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo įmonei ar trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje (Draudimo įstatymo 49 straipsnis);
 • auditoriui;
 • priežiūros institucijoms, ikiteisminio tyrimo institucijoms, prokuratūrai, teismui ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai;
 • bankroto administratoriui, notarui ir antstoliui.

Aptartais atvejais asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlyga yra teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

B. Compensa dalį savo rizikų, kylančių iš draudimo sutarčių, gali perduoti Lietuvos Respublikos ar užsienio perdraudikams, siekiant sumažinti nuostolius dėl prisiimtos draudimo rizikos, efektyviai naudoti turimą kapitalą ar išplečiant galimybes prisiimti kitas draudimo rizikas.

Šiems perdraudikams yra teikiami draudimo techniniai duomenys: draudimo sutarties numeris, draudimo įmoka, draudiminės apsaugos, rizikos ir rizikos priedo prie įmokos rūšis, o atskirais atvejais ir detalūs asmens duomenys. Detalūs asmens duomenys gali būti teikiami perdraudikams, jeigu perdraudikai dalyvauja rizikų ir žalų įvertinime, ir jie yra būtini, vertinant rizikas ir žalas. Specialių kategorijų asmens duomenys yra teikiami perdraudikams, jei jie yra būtini rizikų ir žalų įvertinimui ir gavus rašytinį duomenų subjekto sutikimą dėl tokių asmens duomenų perdavimo.

 

C. Compensa, kaip duomenų valdytojas, gali pateikti duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kaip duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenų subjekto asmens duomenis Compensa, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Paslaugų teikimas (darbų atlikimas) neatleidžia mūsų nuo atsakomybės, atsirandančios dėl draudimo veiklos, ir esame atsakingi už tokių paslaugų teikimo (darbų atlikimo) priežiūrą.

Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų būtinų priemonių užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones ir konfidencialumą. Duomenų tvarkytojai yra įpareigojami laikytis visų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų sutartimi.

Compensa turi teisę gauti iš duomenų tvarkytojų išsamią informaciją, susijusią su jų pagal sutartį vykdoma veikla, taip pat sutartyje jiems nustatyti privalomus nurodymus dėl vykdomos veiklos.

Pavyzdinis duomenų tvarkytojų sąrašas yra:

a) Draudimo tarpininkai (agentai, papildomos draudimo veiklos tarpininkai), tarpininkaujantys sudarant, administruojant draudimo sutartis ir keičiantis informacija tiek, kiek būtina vykdant sutartis.

b) Draudimo žalų administravimo parneriai (automobilių remonto įmonės ir pan.), tvarkantys asmens duomenis tam, kad galėtų registruoti ir įvertinti žalas, užtikrinti ekspertinį įvertinimą.

c) Informacinių technologijų bendrovės, tvarkančios asmens duomenis, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą, palaikymą ir priežiūrą.

d) Skambučių centro paslaugų įmonės, tvarkančios asmens duomenis tam, kad užtikrintų tinkamą klientų aptarnavimą telefonu.

e) Archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai (teikiant spausdinimo, vokavimo paslaugas).

f) Kokybės tyrimų apklausos paslaugas teikiančios įmonės, Compensa vardu tvarkančios asmens duomenis, reikalingus paslaugų kokybės tyrimams.

g) Skolų išieškojimo įmonės, užtikrinančios skolų išieškojimą Compensa vardu.

h) Turto vertinimo ir apžiūros įmonės, tvarkančios asmens duomenis, būtinus kvalifikuotam turto įvertinimui draudimo žalų proceso metu.

i) Asistavimo partneriai užsienyje, tvarkantys asmens duomenis, organizuojant medicininę, finansinę, teisinę ir kitą pagalbą, administruojant patirtą žalą, teikiant asistavimo paslaugas patyrus žalą arba teikiant papildomą paslaugą.

 

D. Draudimo sutartis gali būti sudaryta per papildomos draudimo veiklos tarpininką ir draudimo tarpininką: draudimo agentą ar draudimo brokerių įmonę, teikiant draudimo produktų platinimo paslaugas.

Papildomos draudimo veiklos tarpininkas ar draudimo agentas, kuris vykdo draudimo produktų platinimo veiklą Compensa vardu yra laikomas duomenų tvarkytoju.

Draudimo brokerių įmonė vykdydama draudimo produktų platinimo veiklą veikia kaip savarankiškas duomenų valdytojas ir yra atsakinga už tai, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų teisės aktų reikalavimus bei garantuotų Jūsų teisių apsaugą.

E. Paprastai asmens duomenis gauname iš pačių duomenų subjektų, tačiau kartais ir iš kitų valstybės institucijų ar įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų: VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, Valstybinės ligonių kasos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, sveikatos priežiūros įstaigų, policijos bei kitų institucijų, turinčių informacijos, būtinos draudimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti.

Sudarydamas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, turime prieigą prie Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro esančių duomenų, kurie yra būtini draudimo rizikai įvertinti ir draudimo sutarčiai sudaryti. Pastatų draudimo atveju turime teisę gauti nekilnojamojo turto duomenis iš Nekilnojamojo turto registro.

Draudžiamojo įvykio atveju galime pareikalauti informacijos iš visų fizinių ir juridinių asmenų, turinčių informacijos apie draudžiamąjį įvykį (pvz., eismo įvykių liudytojai, kaimynai ir kt.). Dažniausiai duomenų valdytojai, teikiantys asmens duomenis draudikams, yra policijos įstaigos, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos ir gydytojai, slaugos paslaugas teikiančios įstaigos, Valstybinė ligonių kasa ir saugos paslaugas teikiančios bendrovės.

Vykdydami draudimo veiklą, galime perduoti asmens duomenis kitiems tretiesiems asmenims ar paslaugų teikėjams, kaip duomenų valdytojams, ir gauti iš jų asmens duomenis draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, draudžiamųjų įvykių ar įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, tyrimo ir administravimo tikslais. Tokiais duomenų gavėjais gali būti vaistinės, optikos salonai, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, ekspertai, teisininkai, advokatai ir advokatų kontoros ir pan. Užtikriname, kad visi duomenys, kuriuos perduodame duomenų gavėjams ir su kuriais galime susipažinti, yra tvarkomi tik draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, draudžiamųjų įvykių ar įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, tyrimo ir administravimo tikslais.

Visais atvejais tretiesiems asmenims mes teikiame tik tokios apimties asmens duomenis, kiek tai yra būtina teisėtiems tokio duomenų perdavimo tikslams pasiekti. Be to, mes naudojamės tik tų išorės partnerių paslaugomis, kurie įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų teisės aktų reikalavimus bei garantuotų Jūsų teisių apsaugą. Mes taip pat nuolat kontroliuojame, kaip mūsų išorės partneriai laikosi duomenų apsaugos reikalavimų.

Tiesioginė rinkodara

Tiesioginės rinkodaros pasiūlymai gali būti teikiami telefoninio pokalbio metu ar siunčiami SMS žinutėmis, elektroniniu paštu prieš tai gavus Jūsų išankstinius sutikimus (išskyrus Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalyje nustatytą atvejį, jeigu nesate išreiškęs nesutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus el. paštu).

Fizinių asmenų duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais draudimo bendrovėje grindžiamas duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Sutikimu nėra laikomi tyla, iš anksto pažymėti langeliai arba neveikimas. Sutikimas turi būti duotas laisva valia, nedviprasmiškas, pagrįstas informacija ir konkretus. Sutikimas gali būti duotas įvairiais būdais, pavyzdžiui, pažymint langelį dėl sutikimo ar nesutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, paspaudžiant atitinkamą piktogramą, išreiškiant sutikimą žodžiu ir pan.

Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Tą padaryti galite kreipiantis telefonu 19111 arba el. paštu tiesioginerinkodara@compensa.lt

Turėdami savo klientų kontaktinius duomenis, juos galime naudoti savo teikiamų draudimo paslaugų rinkodarai ir (arba) teirautis Jūsų nuomonės dėl siūlomų paslaugų. Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo. Toks klientų duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais draudimo bendrovėje pagrįstas teisėtais draudiko interesais.

Tiesioginės rinkodaros tikslais netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų ir asmens kodo.

Draudimo apsaugos pratęsimas

Geroji draudimo paslaugų praktika numato, kad draudikas turi dėti pagrįstas pastangas, kad užtikrintų nuolatinę draudimo apsaugą. Manytina, kad draudėjo interesas yra tęsti savo draudimo apsaugą. Vadovaudamiesi sąžiningumo principu, galime informuoti Jus apie tarp mūsų sudarytos draudimo sutarties pabaigą. Šiuo atveju laikoma pagrįsta, kad draudikas draudėjui siunčia naują draudimo sutartį ir siūlo pradėti derybas prieš sudarant draudimo sutartį. Tokiu atveju draudiko pranešimas nėra laikomas tiesiogine rinkodara.

Kaip ilgai saugome asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi įvairiuose dokumentuose ar bylose tiek popierine, tiek elektronine forma. Teisės aktuose gali būti nustatyti skirtingi jų saugojimo terminai. „Compensa“ nesaugo jokios asmeninės informacijos ilgiau, nei tai yra reikalinga vadovaujantis teisės aktais ar duomenų tvarkymo tikslais. Paprastai informacija, kurioje yra Jūsų asmens duomenys, yra pašalinama pasibaigus galimų teisinių reikalavimų pateikimo terminui.

Net jei nuspręsite nutraukti mūsų bendradarbiavimą, mes vis tiek galime saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galimų reikalavimų atsiradimo. Be to, mes saugome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus arba pateikti reikiamą informaciją apie mūsų bendradarbiavimą. Tačiau mes nenaudojame Jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais, nei tie, apie kuriuos Jūs buvote informuoti.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir aprašytas žemiau. Atminkite, kad kai kurios iš šių teisių nėra absoliučios ir „Compensa“ nebūtinai besąlygiškai patenkins jūsų prašymą dėl jų įgyvendinimo.

 

Jūsų teisė

Teisės aprašymas

Teisė susipažinti

Galite prašyti mūsų patvirtinimo, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ir jeigu taip – Jūs galite susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei informacija apie tokį tvarkymą

Teisė į duomenų ištaisymą

Galite prašyti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis, taip pat papildyti asmens duomenis, jeigu jie yra neišsamūs

Teisė ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Galite prašyti, kad Jūsų asmens duomenys be nepagrįsto delsimo būtų ištrinti

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Galite prašyti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

-       Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą - tam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti asmens duomenų tikslumą;

-       duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o Jūs prieštaraujate asmens duomenų ištrynimui ir prašote tik apriboti jų naudojimą;

-       „Compensa“ įmonei nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs jų reikalaujate siekdami nustatyti, išnagrinėti ar apginti savo teisinius reikalavimus;

-       Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui – tol, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtas interesas yra svarbesnis už Jūsų teises.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs galite prašyti savo asmens duomenis gauti struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu bei galite perduoti (arba paprašyti mūsų perduoti juos) kitam duomenų valdytojui

Teisė nesutikti

Turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu „Compensa“ teisėto intereso tikslais; taip pat nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais

Teisė netaikyti automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą

Galite prašyti, kad Jūsų atžvilgiu nebūtų taikomas sprendimas, grindžiamas vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, jeigu tai sukelia Jums teisines pasekmes arba daro panašų reikšmingą poveikį.

Jūs galite prašyti, kad mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas išsamiai paaiškintų Jūsų teises (žr. kontaktinę informaciją skyriuje „Apie mus“), arba rasti jų aprašymą Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Siekdami įgyvendinti savo teises, kreipkitės į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną.

Kartą per metus mes nemokamai teikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jei kreipiatės daugiau kaip vieną kartą per metus arba jei Jūsų prašymas yra nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, galime nustatyti mūsų administracines sąnaudas atitinkantį mokestį. Norėdami nustatyti Jūsų tapatybę, mes galime paprašyti Jūsų pateikti įrodymus (pvz., asmens tapatybės dokumentą). Mes taip pat galime prašyti Jūsų patikslinti užklausą tam, kad galėtume greičiau Jums pateikti atsakymą. Mes atsakysime į Jūsų užklausą per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos; šis terminas gali būti pratęstas, jei Jūsų užklausa yra sudėtinga arba jei pateikėte daug užklausų (tokiu atveju mes informuosime Jus apie atsakymo vėlavimą).

Mes vertiname Jūsų atsiliepimus ir maloniai prašome bet kokius Jūsų klausimus ar nusiskundimus, susijusius su asmens duomenų apsauga, pateikti mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui (žr. Kontaktinę informaciją skyriuje „Apie mus“). Jūs taip pat galite atsiųsti savo užklausą į mūsų biurą (rekvizitai pateikti šiame tinklalapyje). „Compensa“ užtikrina, kad bus kruopščiai ištirti visi galimi šios Politikos ir teisės aktų nesilaikymo atvejai ir bus imtasi visų reikiamų rizikos šalinimo priemonių tam, kad būtų užtikrinta maksimali Jūsų asmens duomenų apsauga. Jeigu mums nepavyktų išspręsti ginčo, oficialų skundą galite pateikti priežiūros institucijoms:

 

Lietuvoje:   Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, A.Juozapavičiaus g. 6, Vilnius;

Latvijoje:    Valstybinė duomenų inspekcija, Blaumanos g. 11/13-15, Ryga;

Estijoje:     Estijos duomenų apsaugos inspekcija, Väike-Ameerika 19, Talinas.[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo bei direktyvos 95/46/EB panaikinimo

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris
visiems klausimams
Išsiųskite užklausą -
susisieksime
Compensa
aptarnavimo padaliniai