Atgal

Duomenų apsauga

Privatumo politika

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ yra Lietuvoje registruota draudimo įmonė, turinti filialus Latvijoje ir Estijoje. Mūsų rekvizitai pateikti šiame tinklalapyje.  Savo veikloje mes taip pat naudojamės mūsų dukterinių įmonių (atstovų) teikiamomis paslaugomis: UAB „Compensa Services“, įmonės kodas 302701871, Ukmergės g. 280, Vilnius, Lietuva, ir ribotos atsakomybės bendrovė „Compensa Services“, registracijos kodas 40103534334, Vienibas g. 87H, Ryga, Latvija.

Norint tinkamai vykdyti iš draudimo sutarčių kylančius ir teisės aktais nustatytus įpareigojimus, mes turime tvarkyti fizinių asmenų asmens duomenis. „Compensa“ yra oficialiai įregistruota duomenų valdytoja ir atitinka duomenų valdytojams taikomus teisinius reikalavimus.

Esame paskyrę Duomenų apsaugos pareigūną, ir jei turite klausimų ar nusiskundimų, susijusių su Jūsų asmens duomenimis, galite susisiekti su juo el. paštu:

DPO@compensa.lt (Lietuva)

DPO@compensa.lv (Latvija)

DPO@compensa.ee (Estija)

Kaip mes tvarkome duomenis?

Nepriklausomai nuo mūsų santykių su fiziniais asmenimis pobūdžio, pagarba jų asmenybei, įskaitant ir jų asmens duomenis, „Compensa“ yra esminės svarbos. Atitinkamai, mes esame įsipareigoję rūpintis duomenų apsauga, saugumu ir konfidencialumu, o šie klausimai yra vieni svarbiausių mūsų Verslo etikos kodekso elementų. Siekdami užtikrinti privatumą visais mūsų santykių su fiziniais asmenimis aspektais, mes parengėme standartus ir tvarkas, kuriuos reguliariai peržiūrime ir tobuliname.

Mes dedame visas pastangas siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų:

 • tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai,
 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • adekvatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kokios reikia siekiant tikslų, kuriais šie duomenys yra tvarkomi;
 • tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei tai yra būtina tikslams, kuriais tvarkomi asmens duomenys, pasiekti;
 • tvarkomi užtikrinant tinkamą asmens duomenų saugumą.

Kokius asmens duomenis tvarkome?

„Asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, visų pirma naudojant tokius identifikatorius, kaip, pvz., vardą, asmens kodą, vietos nustatymo duomenis, internetinį identifikatorių arba vieną ar kelis šiam asmeniui būdingus fizinio, fiziologinio, genetinio, psichinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymius.

Siekdami tinkamai sudaryti ir vykdyti draudimo sutartis, paprastai renkame ir tvarkome fizinių asmenų duomenis (pvz., vardą, pavardę, kontaktinę informaciją) ir asmens duomenis, susijusius su draudimo objektu (pvz., informaciją apie turtą, transporto priemonę ir kt.). Priklausomai nuo situacijos, mes taip pat galime tvarkyti kitus asmens duomenis, kurie yra būtini draudimo sutartims sudaryti ir (arba) vykdyti (pvz., individualių charakteristikų duomenys: vairavimo patirtis, kelionių vietos ir laikotarpiai ir pan.; finansiniai duomenys: banko sąskaitos numeris, skolos suma ir pan.). Tai nėra baigtinis „Compensa“ tvarkomų asmens duomenų sąrašas; informacijos apie konkretų fizinį asmenį kiekis priklauso nuo jo asmeninių santykių su mumis. Visais atvejais mes nerenkame perteklinių asmens duomenų, kurie būtų nesuderinami su duomenų minimizavimo principu. Jūs galite bet kuriuo metu gauti informaciją apie „Compensa“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis; daugiau informacijos rasite skyriuje „Kokios yra Jūsų teisės?“.

Kokie yra duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai?

Absoliučioje daugumoje atvejų mes tvarkome asmens duomenis draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais (įskaitant draudimo rizikos vertinimą, draudimo objekto identifikavimą ir vertinimą, draudimo išmokos apskaičiavimą ir kt.). Ribotas Jūsų asmens duomenų (pvz., draudimo istorijos) kiekis taip pat gali būti naudojamas būsimam draudimo rizikos įvertinimui ir galimų draudimo sutarčių sudarymui ateityje.

Mes taip pat galime būti įpareigoti tvarkyti asmens duomenis dėl teisinių įpareigojimų (pvz., draudimo tarpininkų sąrašo administravimas ir pan.)

Kai kuriais atvejais (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslais) Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi atsižvelgiant į Jūsų laisva valia duotą, nedviprasmišką sutikimą. Jūs galite nemokamai bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.

Kartais fizinių asmenų duomenys gali būti tvarkomi, jei tai yra būtina mūsų teisėto intereso tikslais (pvz., įėjimo į mūsų patalpas vaizdo stebėjimas užtikrinant nuosavybės ir darbuotojų saugumą). Tokiais atvejais mes fiziniams asmenis atskleidžiame savo teisėtą interesą. Tačiau mes netvarkome asmens duomenų šiuo pagrindu, jeigu fizinio asmens interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės yra viršesni už mūsų teisėtą interesą.

Visais atvejais mes tvarkome asmens duomenis griežtai vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo bei direktyvos 95/46/EB panaikinimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis, taip pat ir vadovaudamiesi vietos teisės aktais, kuriuose nustatyti reikalavimai asmens duomenų apsaugai.

Kaip mes renkame ir perduodame asmens duomenis?

Paprastai mes renkame asmens duomenis iš paties fizinio asmens. Tačiau kartais mes privalome rinkti asmens duomenis iš kitų asmenų, pvz., iš valstybinių registrų, policijos, kitų valstybės institucijų arba kitų asmenų. Visais atvejais sąmoningai mes nerenkame perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini norint pasiekti teisėtus tokių duomenų tvarkymo tikslus. Be to, mes informuojame asmenis apie jų asmens duomenų rinkimą iš kitų asmenų, išskyrus atvejus, kai jie jau turi šią informaciją arba yra kitų teisinių pagrindų, leidžiančių nepateikti tokios informacijos.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis saugiai ir neperduodame jų jokiems neįgaliotiems asmenims. Vis dėlto, dalis „Compensa“ tvarkomų asmens duomenų gali būti perduoti kitiems asmenims arba valstybinėms institucijoms dėl Europos Sąjungos arba vietos įstatymų nustatytų teisinių įpareigojimų, arba siekiant tinkamai įvykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims remiantis Jūsų prašymu arba suderintomis sutarties sąlygomis (pvz., bankams, lizingo bendrovėms ir pan.).

Pateikiame tipinį (ne baigtinį) subjektų, kuriems gali būti perduodami asmens duomenys, sąrašą:

 • žalų administravimo partneriai, žalų vertintojai;
 • draudimo tarpininkai;
 • perdraudimo įmonės;
 • IT sistemų palaikymo paslaugų teikėjus;
 • skolų išieškojimo įmonės,
 • valstybinės institucijos, kt.

Visais atvejais tretiesiems asmenims mes teikiame tik tokios apimties asmens duomenis, kiek tai yra būtina teisėtiems tokio duomenų perdavimo tikslams pasiekti. Be to, mes naudojamės tik tų išorės partnerių paslaugomis, kurie įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų teisės aktų reikalavimus bei garantuotų Jūsų teisių apsaugą. Mes taip pat nuolat kontroliuojame, kaip mūsų išorės partneriai laikosi duomenų apsaugos reikalavimų.

Kaip ilgai saugome asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi įvairiuose dokumentuose ar bylose tiek popierine, tiek elektronine forma. Teisės aktuose gali būti nustatyti skirtingi jų saugojimo terminai. „Compensa“ nesaugo jokios asmeninės informacijos ilgiau, nei tai yra reikalinga vadovaujantis teisės aktais ar duomenų tvarkymo tikslais. Paprastai informacija, kurioje yra Jūsų asmens duomenys, yra pašalinama pasibaigus galimų teisinių reikalavimų pateikimo terminui.

Net jei nuspręsite nutraukti mūsų bendradarbiavimą, mes vis tiek galime saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galimų reikalavimų atsiradimo. Be to, mes saugome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus arba pateikti reikiamą informaciją apie mūsų bendradarbiavimą. Tačiau mes nenaudojame Jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais, nei tie, apie kuriuos Jūs buvote informuoti.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir aprašytas žemiau. Atminkite, kad kai kurios iš šių teisių nėra absoliučios ir „Compensa“ nebūtinai besąlygiškai patenkins jūsų prašymą dėl jų įgyvendinimo.

Jūsų teisė

Teisės aprašymas

Teisė susipažinti

Galite prašyti mūsų patvirtinimo, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ir jeigu taip – Jūs galite susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei informacija apie tokį tvarkymą

Teisė į duomenų ištaisymą

Galite prašyti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis, taip pat papildyti asmens duomenis, jeigu jie yra neišsamūs

Teisė ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Galite prašyti, kad Jūsų asmens duomenys be nepagrįsto delsimo būtų ištrinti

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Galite prašyti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

-       Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą - tam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti asmens duomenų tikslumą;

-       duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o Jūs prieštaraujate asmens duomenų ištrynimui ir prašote tik apriboti jų naudojimą;

-       „Compensa“ įmonei nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs jų reikalaujate siekdami nustatyti, išnagrinėti ar apginti savo teisinius reikalavimus;

-       Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui – tol, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtas interesas yra svarbesnis už Jūsų teises.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs galite prašyti savo asmens duomenis gauti struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu bei galite perduoti (arba paprašyti mūsų perduoti juos) kitam duomenų valdytojui

Teisė nesutikti

Turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu „Compensa“ teisėto intereso tikslais; taip pat nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais

Teisė netaikyti automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą

Galite prašyti, kad Jūsų atžvilgiu nebūtų taikomas sprendimas, grindžiamas vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, jeigu tai sukelia Jums teisines pasekmes arba daro panašų reikšmingą poveikį.

Jūs galite prašyti, kad mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas išsamiai paaiškintų Jūsų teises (žr. kontaktinę informaciją skyriuje „Apie mus“), arba rasti jų aprašymą Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Siekdami įgyvendinti savo teises, kreipkitės į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną.

Kartą per metus mes nemokamai teikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jei kreipiatės daugiau kaip vieną kartą per metus arba jei Jūsų prašymas yra nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, galime nustatyti mūsų administracines sąnaudas atitinkantį mokestį. Norėdami nustatyti Jūsų tapatybę, mes galime paprašyti Jūsų pateikti įrodymus (pvz., asmens tapatybės dokumentą). Mes taip pat galime prašyti Jūsų patikslinti užklausą tam, kad galėtume greičiau Jums pateikti atsakymą. Mes atsakysime į Jūsų užklausą per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos; šis terminas gali būti pratęstas, jei Jūsų užklausa yra sudėtinga arba jei pateikėte daug užklausų (tokiu atveju mes informuosime Jus apie atsakymo vėlavimą).

Mes vertiname Jūsų atsiliepimus ir maloniai prašome bet kokius Jūsų klausimus ar nusiskundimus, susijusius su asmens duomenų apsauga, pateikti mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui (žr. Kontaktinę informaciją skyriuje „Apie mus“). Jūs taip pat galite atsiųsti savo užklausą į mūsų biurą (rekvizitai pateikti šiame tinklalapyje). „Compensa“ užtikrina, kad bus kruopščiai ištirti visi galimi šios Politikos ir teisės aktų nesilaikymo atvejai ir bus imtasi visų reikiamų rizikos šalinimo priemonių tam, kad būtų užtikrinta maksimali Jūsų asmens duomenų apsauga. Jeigu mums nepavyktų išspręsti ginčo, oficialų skundą galite pateikti priežiūros institucijoms:

Lietuvoje: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, L. Sapiegos g. 17, 10312, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt

Latvijoje: Valstybinė duomenų inspekcija, Blaumanos g. 11/13-15, Ryga, el. paštas info@dvi.gov.lv

Estija: Estijos duomenų apsaugos inspekcija, Tatari g. 39, Talinas, el. paštas info@aki.ee

Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Vienas numeris
visiems klausimams
Išsiųskite užklausą -
susisieksime
Compensa
aptarnavimo padaliniai