Atgal

Draudimo išmokų mokėjimo tvarka

Draudimo išmokų mokėjimo tvarka

Kokius dokumentus turiu pateikti, kad gaučiau draudimo išmoką?

Draudimo išmoka išmokama po to, kai:

 • gauti visi reikalingi dokumentai, patvirtinantys draudžiamojo įvykio ir/arba draudėjo/apdraustojo atsakomybės faktą
 • draudėjas arba nukentėjęs asmuo (naudos gavėjas) yra pateikęs prašymą išmokėti draudimo išmoką
 • pateikti ir/arba turimi dokumentai, patvirtinantys žalos faktą ir dydį
 • išreikštas asmens sutikimas dėl jo ypatingųjų asmens duomenų tvarkymo (žalos asmeniui padarymo atveju)
 • gauta eismo įvykio deklaracija arba policijos pažyma (eismo įvykio atveju)
 • gauti kompetentingų valstybės institucijų (priešgaisrinių tarnybų, policijos, sveikatos priežiūros įstaigų, avarinių tarnybų ir  kitų įstaigų) dokumentai, patvirtinantys įvykio faktą bei jo aplinkybes
 • pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad buvo atlikti bei apmokėti remonto darbai arba gautas prašymas atsiskaityti tiesiogiai už šių darbų atlikimą su paslaugų/prekių tiekėju, jeigu transporto priemonė ar kitas turtas po draudžiamojo įvykio buvo remontuotas
 • pateikti dokumentai, patvirtinantys turto įsigijimą, jeigu jis buvo naujai įsigytas po draudžiamojo įvykio
 • pateiktos gydymo paslaugų suteikimą, vaistų pirkimą ir kitų su asmens sveikata susijusių paslaugų ir prekių įsigijimą bei apmokėjimą patvirtinančios sąskaitos ir kiti dokumentai, susiję su asmens žala (medicinos ekspertų išvados, nedarbingumo pažymos ir kt.)
 • gauti kiti žalos dydį patvirtinantys dokumentai (pvz., dokumentai, pagrindžiantys negautas pajamas ir pan.)

Per kiek laiko išmokama draudimo išmoka?

Draudimo išmoka išmokama per: 

 • atitinkamos draudimo rūšies taisyklėse nurodytus terminus, tačiau ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikalinga bei reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes bei nuostolio dydį. Jei pagal draudimo sutartį draudimo išmoka yra išmokama periodiškai, šis laikotarpis taikomas pirmosios išmokos dalies išmokėjimui
 • jei žalą patyrėte per eismo įvykį, draudimo išmoka eismo jame nukentėjusiam asmeniui yra mokama Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomo draudimo įstatyme nustatytais terminais

Kur pervedama draudimo išmoka?

 • draudimo išmoka pervedama į asmens, turinčio teisę ją gauti, nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą, arba esant prašymui – tiesiogiai į paslaugų/prekių tiekėjo sąskaitą
 • jeigu įvykis pripažintas draudžiamuoju, tačiau draudėjas ar nukentėjęs asmuo (naudos gavėjas) nesutaria su draudiku dėl draudimo išmokos dydžio, draudėjo pageidavimu draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jeigu tiksliam žalos dydžiui nustatyti reikia daugiau nei 3 mėnesių
Pasirinkite patogiausią paslaugos įsigijimo būdą
Pirkite
internetu
Išsiųskite užklausą -
susisieksime
Compensa
aptarnavimo padaliniai
Vienas numeris
visiems klausimams